การเมืองกับการศึกษา

การศึกษาระดับชาติไม่สามารถพัฒนาการศึกษาระดับท้องถิ่นได้ ต้องคนในพื้นที่เท่านั้นที่จะพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ท้องถิ่นให้มีคุณภาพได้ตามความต้องการของชุมชนและเข้าถึงชุมชน เช่นเดียวกับการเมือง การเมืองท้องถิ่นในพื้นที่เท่านั้นจึงจะเข้าใจพื้นที่ ท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ท้องถิ่นได้ตรงจุด การเมืองในส่วนกลางและพรรคการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ตรงจุดได้ เพราะมีหน้าที่ดูแลระดับประเทศ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต