เชียงใหม่จัดคลินิกเกษตรครั้งที่1

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล เกษตรอำเภอดอยเต่า หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอดอยเต่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม งานนี้นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต