เชียงใหม่เข้มออกมาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

เชียงใหม่ ออกมาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 7 อำเภอ หวั่นเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งมาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ห้ามสถานศึกษาใน 7 อำเภอ จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา หวั่นเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

วันที่ 6 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเดือนกรกฎาคม ได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อน และมีความเชื่อมโยงไปสู่สถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งที่ 71/2564 เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีสาระสำคัญคือ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (on site) ของระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยสะเก็ด ส่วนสถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ หรือโรงเรียนประจำ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษา หรือพื้นที่อำเภออื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ในการพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2564

//////////////////

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต