ไทยติดเชื้อโควิด 19ทั้งประเทศเกินหมื่นเชียงใหม่ออกคำสั่งเข้ม

เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเข้มห้ามการจัดกิจกรรมรวมคนเกิน 50 คน เนื่องจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก สืบเนื่องจากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบการนำเข้าของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง การควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มงวดกว่าพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดฯ โดยที่ประชุมได้มีความเห็นชอบให้ออกคำสั่งดังนี้
ข้อ 1. ให้ยกเลิกข้อ 4 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต”
ข้อ 2. พิจารณาใช้เวลาการทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต