ดอยเต่าร่วมใจไม่เผาวัสดุจากการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม

อำเภอดอยเต่า ร่วมใจลดการเผาวัสดุการเกษตรในพื้นที่”ลดค้า PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันที่ 13 ธ.ค 65 นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการเปิด อบรมถ่ายทอดความรู้ และร่วมบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องที่ ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการลดการเผาวัสดุการเกษตรในพื้นที่ลำไย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตสู่การทำการเกษตรแบบปลอดการเผา เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดจากการเผาทำลาย เพื่อส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ทดแทนการเผา ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 ราย พื้นที่เป้าหมาย 5,000 ไร่ โดยมี 6 กลุ่มเครือข่ายได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรณรงค์การลดการเผา ลดฝุ่นละออง pm 2.5 ได้แก่ 1.ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า นำโดยนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า 2. หจก.สยาม เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส โดย นายวิทยา สินทวี หุ้นส่วนผู้จัดการ 3. สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกลศาสตร์ เรืองแสน ผู้ช่วยผู้จัดการ สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ 4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า โดย นางสาวพีรดี เหมวิรัช รักษาการเกษตรอำเภอดอยเต่า 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายสนธยา พรหมเสน ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกอบต.บ้านแอ่น 6.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า โดยนายเสงี่ยม ใจรินทร์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อรณรงค์การลดการเผา ลดฝุ่นละออง pm 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต