ปรับแผนพัฒนาบ้านมั่นคงดอยเต่า

เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 66 นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต.ดอยเต่า เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลดอยเต่าเพื่อปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมและวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองดอยเต่า เกษตรอำเภอดอยเต่า ป่าไม้อำเภอดอยเต่า ก.ศ.น.อำเภอดอยเต่า และคณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลดอยเต่าเข้าร่วมประชุม ณ เกษตรผสมผสานโคกหนองนาวิทยา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ วางแผน สรุป ปัญหา และเพิ่มเติมข้อมูลด้านต่างๆของหมู่บ้านตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท ก่อนนำเสนอ พอช.จังหวัด ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ เพื่อเสนอของบประมาณมาช่วยเหลือ บำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนที่งบประมาณของทางราชการไม่สามารถทำได้ต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต