ประชุมคณะทำงานบ้านมั่นคงและตัวแทนชาวบ้าน

เช้าวันที่ 16กุมภาพันธ์ 66 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลดอยเต่าและตัวแทนชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต.ดอยเต่ากล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อทบทวนรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ กลไกคณะทำงาน การออมทรัพย์ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน กิจกรรมในวันนี้มี การนำเสนอกลุ่มย่อย การปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม การแบ่งกลุ่มย่อยในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ เป็นวิทยากรดำเนินการทำกิจกรรมร่วมกับอบต.ดอยเต่า นอกจากนี้ มีปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองดอยเต่า เกษตรอำเภอดอยเต่า ป่าไม้ 36 อำเภอดอยเต่า ก.ศ.น.อำเภอดอยเต่า และคณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลดอยเต่าเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาวัดบ้านไร่ ต.ดอยเต่า อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อ บำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องตำบลดอยเต่าในส่วนที่งบประมาณของทางราชการไม่สามารถทำได้

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต