เลือกตั้งปี 66 เชียงใหม่เหลือ 10 เขตมีส.สได้ 10 คน

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 86 (1) ที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ที่ประกาศ ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น คำว่า”ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย ดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีประกาศ จำนวนเขตและจำนวนส.สใหม่ ดังเอกสาร

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต