ประชุมปรับแผนบ้านมั่นคงในบท

วันที่ 7 มีนาคม 66 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลดอยเต่า โดยมี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองดอยเต่า เกษตรอำเภอดอยเต่า ป่าไม้ อำเภอดอยเต่า ก.ศ.น.อำเภอดอยเต่า พัฒนาชุมชนดอยเต่า ผกก.สภ.แม่กา และคณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลดอยเต่าเข้าร่วมประชุม มีคณะกรรมการพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือมาเป็นผู้วิพากษ์โครงการ ณ ห้องประชุม อบต.ดอยเต่า อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต.ดอยเต่า กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อทบทวนกิจกรรมต่างๆของโครงการ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ระดับภาค ในวันที่ 14-15 มีนาคม 66 นี้ ที่เชียงใหม่ ก่อนนำเสนอระดับประเทศในเดือนเมษายน ต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต