อบต.ดอยเต่าประชุมคณะกรรมการอพ.สธ.

เช้าวันที่16 มีนาคม 2566 นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายก อบต.ดอยเต่า เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษ์พรรณพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต. ของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นของ อบต.ดอยเต่า ณ โคกหนองนาวิทยา หมู่ 1 ต. ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต