อบต.ดอยเต่า จัดกิจกรรมODอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่

เช้าวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายก อบต.ดอยเต่า เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในอบต.ดอยเต่า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม บทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีดร.วิทยา พัฒนเมธาดา เป็นวิทยากรให้ความรู้ มี ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ในอบต.ดอยเต่า เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ผลการจัดอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม อบต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต