เลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค.66

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งหรือในเขตเลือกตั้ง

ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา08.00 ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นจะหมดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น

การลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรใบแรกเป็นการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (บัตรสีม่วง) กากบาท (x) ได้เพียงหมายเลขเดียว บัตรใบที่สองเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (บัตรสีเขียว) กากบาท (x)ได้เพียงหมายเลขเดียว

หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร รวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง แอปพลิเคชันใบอนุญาตขับขี่ DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก แอปพลิเคชัน บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีวันดังกล่าวให้รวมถึงวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งด้วย (วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 นาฬิกา และวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 นาฬิกา) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มาตรา 147

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดสิบปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มาตรา 101 และมาตรา 164 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวเชียงใหม่ได้พร้อมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มาตรา 35 โดยช่วงระยะเวลาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 15 ถึง 21 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart vote

นอกจากนี้กฎหมายการเลือกตั้ง ยังระบุว่าห้ามสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครทางการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน เพราะถือว่าเป็นการโฆษณาหาเสียงเข้าข่ายผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต