ชุดนักเรียนสำคัญไฉน!

กฏระเบียบการแต่งตัวชุดนักเรียน ที่ต้องพูดถึง ก็ด้วยเรื่องข่าวที่ดังในเวลานี้ คือเด็กผู้หญิงวัยแรกรุ่นคนหนึ่ง..ประชดชีวิต..เรียกร้องให้โรงเรียน ทำตามความต้องการของเธอ เธอแข็งขืน,ยืนกราน,ไม่ลดละอ่อนข้อต่อกฎระเบียบใดๆของโรงเรียนที่มีนักเรียนเกือบ 4,000 คน และศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของสถาบันแห่งนี้ ต่างไม่พอใจในการกระทำของเธอคนนี้.. เป็นเรื่องของเด็กๆนักเรียน ในวัยชั้นประถม,ชั้นมัธยมต้น และชั้นมัธยมปลาย เป็นวัยที่ยังเด็ก ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยังเป็นเด็กๆ วัยสดใส วัยน่ารักอยู่ และยังน้อยด้วยประสบการณ์ในการใช้ชีวิต เด็กๆจึงต้องอยู่ในความดูแลของพ่อ,แม่ และของผู้ปกครอง ต้องสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องระเบียบวินัยที่ดีงามของในแต่ละโรงเรียนนั้นๆ เพื่อจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยเข้มแข็ง มีคุณภาพและความมีดีงามในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต นั้นเอง ,……….
การศึกษาต้องไม่เพียงแค่การใก้ความรู้หนังสือและการคำนวณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ทักษะชีวิต life skills ด้วย เด็กควรได้ฝึกฝนความสามารถในการตัดสินใจอย่าง “สมดุล,เป็นกลาง และเป็นธรรมเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในลักษณะที่ไม่ใช้ความรุนแรง,หรือเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง,..
เด็กควรได้รับการพัฒนาวิถีชีวิต ด้าน มิติสัมพันธ์แบบองค์รวม ฝึกความรับผิดชอบทางสังคมที่ดี ได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ มี “สมรรถนะในตน” เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างผาสุก ในศตวรรษที่ 21 เครื่องแบบนักเรียน ยังใช้เป็นเกราะคุ้มกัน หากไม่มีชุดนักเรียน จะแยกไม่ออกหากมีผู้แปลกปลอมเข้ามาในโรงเรียน ป้องกันเด็กโดดเรียนไปสถานที่อื่น นอกจากนี้ยังมีความเท่าเทียม เสมอภาค จะรวยหรือจนก็ชุดเหมือนกัน แถมราคายังถูกอีกต่างหาก
เมื่อเด็ก ไม่สามารถ “ปรับตัวให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม”ของโรงเรียนได้ ยังมีทางเลือกสถานศึกษาอื่นๆ อีก เช่นโรงเรียนเอกขน,โรงเรียนนานาชาติ, กศน.,หรือ โรงเรียนบ้าน(Home school)..หรือเรียนเองจาก Internet แล้วสอบเทียบเอา ก็ได้…หรือจะมีแผนการทำลายระบบความเชื่อถือของกลุ่มไม่หวังดีต่อสถาบันการศึกษา ต้องตามดู….. ครูวิทยา

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต