ดอยเต่ารณรงค์วันยาเสพติดโลก

 • เช้าวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า (ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”
  โดยมีนางสาวศรีโสภา โกฎคำลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ อาทิเช่น นักเรียน/เยาวชน กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์จากทุกตำบล เครือข่ายสตรี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำ อช. เครือข่าย TO BE NUMBER ONE อสม. อส.สำรอง อปพร. ชรบ. เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาและหอประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ กิจกรรมมี
 • เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากหน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า ไปยัง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
 • การอ่านสารของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผอ.ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
 • ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
 • การเผาทำลายสิ่งเสพติดเทียมเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด
 • การจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ
 • การแสดงความสามารถ/ดนตรี ของเด็กนักเรียน เยาวชน และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า
 • การมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า
 • การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต