ดอยเต่าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เช้าวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยรอบหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.5 ม. 8 ต. ดอยเต่า อ.ดอยเต่า โดยมีนายทนงศักดิ์ วีระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอดอยเต่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานป่าไม้และอุทยาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 450 คน ได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3,000 ต้น ประกอบ ด้วยต้นยางนา พะยูง และมะค่าโมง เพื่อเป็นป่าเรียกฝนต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต