ปลัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมดอยเต่า

  วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566  นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ มาตรวจเยี่ยม นิเทศโครงการและการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการ“หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชนอำเภอดอยเต่า ร่วมให้การต้อนรับ
   ช่วงเช้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านยั่งยืน 6 หมู่บ้าน และภาคีเครือข่าย ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน
   หลังจากนั้น เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวกองร้อย อส. ตามโครงการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ อส. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอดอยเต่า และคณะฯลงพื้นที่หมู่บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 ต.บ้านแอ่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมทำกิจกรรม ปล่อยปลาตะเพียน และ ปลูกต้นทองอุไร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแรด บ้านแอ่นจัดสรร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
 หลังจากนั้นเยี่ยมชมการผลิตสินค้ากล้วยทอดกรอบ ซึ่งจะพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านแอ่นจัดสรร ที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้ของประชาชน  เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวของนายเย็น แสนศรีวิจิตร (อายุ 90 ปี) ราษฎรผู้เป็นตัวอย่างของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยได้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” พร้อมทั้งปลูกต้นพริกร่วมกับส่วนราชการและประชาชน ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วย นางสุรีย์พร วรรณรี บุตรสาวของนายเย็นฯ ผู้ป่วยโรคลมชักและกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท พร้อมทั้งมอบสิ่งของจำเป็น
   เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ราย นายบุญเท่ง ดีสิงห์ ผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง (อายุ 86 ปี) ผู้ป่วยโรคไตและความดัน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของจำเป็น   เยี่ยมเยียนและพบปะราษฎร และกองกำลังของฝ่ายปกครองบ้านแอ่นจัดสรร ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านแอ่นจัดสรร  

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต