แบ่งเขตตำบลในอำเภอดอยเต่าใหม่

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 เพื่อปรับปรุงแก้ไขขนาดพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นปัจจุบ้าน และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต