ปิดป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

นายครินทร์ หิรัญไกรลาส หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย แจ้งว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ได้ออกประกาศปิดป่า กำหนดพื้นทีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เป็นเขตควบคุมไฟปา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จึงห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ในท้องที่ ต.ยางเปียง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลบ้านา อ.สามเงา จ.ตาก ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2567 ห้ามทุกคนเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต