ตีเหล็กเมื่อร้อนดอยเต่าจัดกิจกรรมถอดบทเรียนไฟป่าหมอกควัน

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันฯ ดอยเต่า จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อม

เช้าวันที่ 14 พ.ค. 67 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ 2 ตำบล ประกอบด้วย ต.ท่าเดื่อ และ ต.มืดกา ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยเต่า เข้าร่วมพิธีเปิด มีหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.16 (ดอยเต่า) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ ต.ท่าเดื่อ และ ต.มืดกา และกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ต.ท่าเดื่อ และ ต.มืดกา อาทิ เช่น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไฟป่าในระดับตำบล/หมู่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม

นายอำเภอดอยเต่า กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดในช่วงที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันสดๆร้อนๆเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชี้แจงประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าของรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอดอยเต่าถอดบทเรียน รับฟังปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานปีนี้ และข้อเสนอแนะเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต