ประกาศห้ามเผาคนดอยเต่าระวัง!ทั้งจำทั้งปรับ

เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ห้ามเผาคนดอยเต่าระวัง!
เชียงใหม่ประกาศเขต”ห้ามเผา”10 ม.ค.-30 เม.ย.63 ฝ่าฝืนคุก 3 เดือน ปรับ 2,5000 บาท

จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมลงนามโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยประกาศระบุว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดการเผาในที่โล่งขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะ เข้าระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ในที่สุดไฟก็ไหม้ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็นไฟป่า ดังนั้นเพื่อระงับป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว และให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2563 กฎหมายค่อนข้างจะรุนแรงทั้งจำคุกทั้งปรับเงิน พี่น้องชาวดอยเต่าระมัดระวังนะครับ

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต