ประเพณีสักการะพระธาตุดอยเกิ้ง

ประเพณีสักการะพระธาตุดอยเกิ้ง

พระมหาบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ปัจจุบันอยู่ หมู่ที่  5  ต. ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า  จ. เชียงใหม่ 

  เพื่อรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศหัวใจพระศาสนา ในวันเพ็ญ  เดือน  5  วันมาฆบูชา  เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน  1,250 รูป มาประชุมที่เวฬุวัณวิหาร กรุงราชคฤห์พร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ปฎิสัมภิทาญาณและพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น  เราชาวพุทธจึงต้องไปทำบุญตักบาตรเวียนเทียนที่วัดในวันนี้       สมัยก่อนน้ำท่วมดอยเต่าประชาชนทั่วไป คนหนุ่มสาว จะเตรียมอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์และถวายท้าวทั้ง 4  ณ ศาลาหนองโปง(ปัจจุบันไม่มี)ใกล้กับแม่น้ำปิง ตรงข้ามกับบ้านชั่ง หลังจากนั้นจะเดินทางขึ้นไปพักแรมยังพระธาตุดอยเกิ้ง ในวันขึ้น  14  ค่ำ  เดือน 5  กลางคืนมีการบูชาพระ สวดมนต์  สวดเต็มพระสูตร สวดสรภัญญะ ใกล้สว่างวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ( วันมาฆบูชา) สวดเบิกแล้วทำพิธีเปิดพระเนตรพระพุทธรูป  จากนั้นกระทำประทักษิณเวียนเทียน  ธูปดอกไม้  3  รอบ เข้าถือศีลในวิหาร  ( เดิมสักการะ  ขึ้น 14 ค่ำ  เดือน  9 ) ปัจจุบันเพิ่มเติมกิจกรรมเข้ามาหลายกิจกรรม เช่นเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ

กิจกรรมในงานสักการะสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้ง และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อ.ดอยเต่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 มีดังนี้ วันที่ 7 ก.พ. 63 ตอนเช้ามีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานฯ ตอนบ่าย มีพิธีเปิดงาน โดยก่อนพิธีเปิดมีการประกวดขบวนแห่ครัวทานจากวัดและหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 6 ตำบลของ อ.ดอยเต่า และการฟ้อนเล็บจากกลุ่มแม่บ้าน อ.ดอยเต่า จำนวนผู้ร่วมฟ้อน 200 คน อย่างยิ่งใหญ่อลังการ กลางคืนมีการแข่งขันชกมวยไทย เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติให้คงอยู่ต่อไป วันที่ 8 ก.พ.มีพิธีสรงน้ำสักการะพระบรมธาตุดอยเกิ้งตลอดทั้งวัน วันที่ 9 ก.พ. มีการแข่งขันรถมอเตอร์ไซด์วิบาก “ดอยเต่าเอ็นดูโร่ไซค์เคิล ครอส ครั้งที่ 7”

นายทนงศักดิ์ วีระ (สจ.เอ็ม) สจ.เขตอำเภอดอยเต่า กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพสักการะสถานที่สำคัญ ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของดอยเต่า เป็นการอนุรักษ์ รักษาและสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ. ดอยเต่า ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานนี้ ยังจะช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดแก่คน อ.ดอยเต่า ทั้งคณะผู้จัดงาน และนักศีลนักบุญที่มาร่วมงาน”. ดอยเต่านิวส์ รายงาน

แผนที่ดอยเต่า

ภาพดอยเต่าในอดีต